Get Adobe Flash player

Specjalności - Podyplomowe Warszawa

Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z językiem angielskim,
Terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką,
Terapia pedagogiczna z logopedią,
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną,
Terapia pedagogiczna z arteterapią,
Pedagogika terapeutyczna z rewalidacją,
Terapeuta środowiskowy,
Niedostosowanie społeczne i resocjalizacja,
Profilaktyka społeczna z socjoterapią,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka niepełnosprawnego,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem,
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z aspergerem,
Psychologia kliniczna,
Terapia uzależnień,
Terapia pedagogiczna z integracją sensoryczną,
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza,
Przygotowanie pedagogiczne,
Zarządzanie placówkami oświatowymi,
Bezpieczeństwo i higiena pracy,
Doradztwo społeczne i zawodowe,
Bibliotekoznawstwo,
Edukacja obronna i zarządzanie w sytuacjach kryzysowych,
Informatyka,
Przedsiębiorczość,
Edukacja dla bezpieczeństwa,
Etyka,
Wiedza o kulturze,
Wychowanie do życia w rodzinie,
Wiedza o społeczeństwie,
Profilaktyka w pomocy społecznej,
Organizacja i zarządzanie pomocą społeczną,
Zarządzanie zasobami ludzkimi,
Język polski,
Fizyka,
Chemia,
Matematyka,
Geografia,
Historia,
Biologia,
Muzyka,
Plastyka,
Technika z wychowaniem komunikacyjnym,
Zarządzanie zasobami ludzkimi.

W tej kategorii nie ma artykułów. Jeśli na tej stronie wyświetlane są podkategorie, mogą zawierać artykuły.